x

İş Sağlığı ve Güvenliği Teftişinde İş Yerlerinde Kontrol Edilecek Hususlar Yayımlandı.

İş Güvenliği UzmanıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş  Başkanlığı tarafından yürütülen teftişler kapsamında iş yerleri tarafından Müfettişliğe sunulmak üzere hazırlanması gereken evraklar ve yapılması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Detay OSGB olarak halihazırda hizmet verdiğimiz tüm müşterilerimizin “iş sağlığı ve güvenliği teftişleri” ve  İSG denetimlerine önceden hazırlıklı olmalarına yardımcı oluyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Teftişleri

 • Tehlike sınıfının ne olduğu, iş yerinde kadın çalışan sayısı, erkek çalışan sayısı, stajyer ve çırak sayısı belirtilmek üzere toplam çalışan sayısını gösterir evrakların hazırlanması.
 • İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve tehlike sınıfına göre diğer sağlık personeline (iş yeri hemşiresi) ilişkin görevlendirme yazıları,
 • Risk değerlendirmesi, Acil Durum Eylem Planı ve Acil Durum Ekiplerinin imzalı listeleri, (Risk değerlendirmesinde ve acil durum eylem planında hazırlayan ekibin tam olması ve her sayfada imzaların isimlerle birlikte eksiksiz olması gerekmektedir.)
 • Çalışan temsilcisi görevlendirme ya da seçim yazısı,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu son toplantı tutanağı, (Tehlike sınıfına göre kurulun son toplantı tutanağının tarihi geçmemiş olmalıdır. Kurul tutanağı iş yerinin tehlike sınıfına göre eski tarihli olmamalıdır.)
 • İş yerinde çalışanlara risklere göre verilmesi gereken kişisel koruyucu donanım zimmet tutanaklarının hazırlanması. Çalışanların ve teslim edenlerin imzası bulunmalıdır.

İş Ekipmanlarında Teftişler

 • Kullanılan iş ekipmanları ve tezgahların listesinin hazırlanması.
 • İş ekipmanlarında ki mekanik ve elektronik koruyucu tertibatların (ışın bariyeri, alan tarayıcı sensörler, fotosel, switch, eş zaman röleli çift el butonu, koruyucu kapak-ızgara, tezgahların bulunduğu alanlarda koruyucu paravan v.b.) yapılması.
 • İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrol Raporlarının Hazırlanması, Raporlarda belirtilen olumsuz durumların giderilerek yeniden raporların alınmasının sağlanması.
 • Ekipmanlarının üstünde çalışma talimatlarının asılması.
 • Ekipmanların düzenli bakım defterlerinin ekipmanın olduğu yerde bulundurulması.
 • Özel risklerin değerlendirilerek ekipman üzerinde gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması.
 • Basınçlı kapların (buhar kazanı, kompresör, hidrofor vb.) periyodik kontrollerinin yapılarak uygunluk belgelerinin alınması.

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Teftişler

 • Kimyasal maddelerin sınıflandırılarak kullanım koşullarının belirlenmesi.
 • Kullanılan kimyasal maddelerin listesinin hazırlanması,
 • Kullanılan Kimyasal maddelere özel nitelikte MSDS (Malzeme güvenlik bilgi formlarının) formlarının oluşturularak hem depolama alanına hem kullanım alanına asılmasının sağlanması.
 • Kimyasal maddelerle çalışma durumu varsa kimyasalın dolum boşaltım ve kullanım alanına göz ve vücut duşlarının yapılmasının sağlanması,
 • Kimyasal Maddelerin çalışma alanının dışında kapalı olacak nitelikte depolanmasının sağlanması,
 • Parlayıcı ve patlayıcı nitelikte olan ve solunması tehlikeli olan kimyasalların bulunduğu alana kimyasala özel gaz algılama dedektörünün takılarak, uygun çalıştığını gösterir nitelikte raporların hazırlanması,
 • Kimyasala özel dolum ve boşaltım talimatlarının hazırlanarak kullanılacağı bölgeye asılmasının sağlanması,
 • İş yerinde kullanılan kimyasalların özel niteliklerinin değerlendirilerek konu ile ilgili tedbirlerin alınmasının sağlanması,
 • İş yerinde çıkan zararlı gazları bertaraf etmek için havalandırma tertibatının kurularak uygun çalıştığını gösterir periyodik kontrol raporunun hazırlanması,

Yangın, Parlama, Patlama ile İlgili Teftişler;

 • Yanıcı malzemelerin bulunduğu alanlarda ve işyerinin genelinde yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulmasının sağlanması, (iş yeri özeline göre hidrant sistemler, yangın söndürme tüpleri, sprinkler sistemleri v.b.)
 • Yangın söndürme sistemleri ve yangın söndürme cihazlarının doğru çalıştığını gösterir nitelikte periyodik kontrol raporlarının alınmasının sağlanması,
 • İş yerinin genelinde ve çalışma alanında yangın algılama dedektörlerinin takılarak doğru çalıştığını gösterir nitelikte periyodik kontrol raporlarının alınmasının sağlanması,
 • Elektrik tesisatının uygun olduğunu gösterir periyodik kontrol raporunun hazırlanması,
 • Elektrik panolarına kaçak akım rölesi takılmasının sağlanması,
 • Parlayıcı/ patlayıcı malzeme bulunduran iş yerleri için Patlamadan Korunma Dokümanı’nın hazırlanması.

COVİD-19 ile İlgili Teftişler

 • Eğer iş yerinde İSG Kurulu var ise; kurulda Covid-19 salgınına ilişkin alınan kararlar çerçevesinde uygulanacak tedbirlerin belirlenmesi,
 • Risk değerlendirmesi ve acil durum planında Covid-19 salgınının olumsuz etkilerine ilişkin bölümler.
 • Risk değerlendirmesinde ve acil durum eylem planını hazırlayan ekibin tam olması. Her sayfada imzaların isimlerle birlikte eksiksiz olması gerekmektedir.
 • Covid-19 salgınının etkilerini azaltmak için gerekli kişisel koruyucuların (maske vb.) yeterli miktarda sağlanması.Çalışanların ve teslim edenlerin imzası bulunmalıdır.
 • Kişisel koruyucu donanımlara ait zimmet tutanakları tutulmalıdır. Maskelerin çalışanlara kullandırılması sağlanmalıdır. Bunu kanıtlar nitelikte video ve fotoğraflar çekilerek hazırlanmalıdır.
 • İş yerinde sosyal mesafeye uyulması. Bunu kanıtlar nitelikte video ve fotoğraflar çekilerek hazırlanmalıdır.
 • İş yerinde çalışma ortamında kolay ulaşılabilir nitelikte muhtelif yerlere dezenfektan konulmasının sağlanması.
 • Dezenfektanların bulunduğu yerleri gösteren nitelikte video ve fotoğraflar çekilerek hazırlanmalıdır.
 • İş yerinde yeterli hijyen şartlarının sağlanması ve temizlik takip çizelgelerinin hazırlanması.
 • Gün içerisinde sık sık temizlik yapıldığını kanıtlar nitelikte video ve fotoğraflar çekilerek hazırlanmalıdır.

İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev Yetki ve Sorumlulukları 

 • İSG kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili iş verene rehberlik yapmak.
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları genel hijyen şartlarının denetimi.
 • Duş ve tuvaletlerin genel hijyen şartlarının denetimi.
 • Çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak.
 • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek. Gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak. 
 • İş yerinde Covid-19 vakasına rastlanmış olması durumunda işveren tarafından yapılan faaliyetlerin dokümantasyonu,
 • İş yerinde Sağlık Bakanlığı’nın 14.08.2020 tarihli Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi
 • Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan; Covid-19 Önlemleri Rehberi  ile Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan Covid-19 Kontrol Listeleri internet sitelerinde yer alan rehberler ve kontrol listeleri incelenmelidir.
 • İş yeri içerisinde yüksekten düşme riski barındıran alanlar için gerekli toplu koruma tedbirlerinin alınması, sağlanmalıdır.

ÖNEMLİ NOT:  İş yerinde teftişte tespit edilen noksan hususların işverence giderilmemesi durumunda 6331 Sayılı Kanun gereği iş yerine İdari Para Cezası uygulanacaktır.  

Detay OSGB Trabzon/Ordu; İş Sağlığı Güvenliği Teftişleri ve İSG Denetimlerine Her zaman Hazırlıklı Olmanıza Destek Olur.