x

Diğer Sağlık Personeli (İş Yeri Hemşiresi)

İş yeri hemşiresi; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini planlamak, değerlendirmek, izlemek ve yönlendirilmekle görevli olup, veri toplar ve gerekli kayıtları tutar.

Çalışanların sağlık ve çalışma geçmişlerini özetle işe giriş muayenesi, işe dönüş muayenesi ve periyodik muayenelerini muayene formuna yazar ve iş yeri hekiminin yaptığı muayene işlemlerinde yardımcı olur.

İşe Giriş/ İşe Dönüş/Periyodik Muayene Formu için Tıklayınız…

İş yeri bina ve eklentilerinde hijyenik şartların takip edilip denetlemesinde iş yeri hekimiyle birlikte çalışır.

Özel politika gerektiren çalışanların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlar, ilk yardım hizmetlerinin yapılmasında iş yeri hekimi ile birlikte çalışır, çalışanların sağlık eğitiminde görev almak diğer sağlık personellerinin görevleri arasında yer alır.

İş yeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek,  iş yerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak da iş yeri hemşiresinin görevlerindendir.

İŞE GİRİŞ / İŞE DÖNÜŞ / PERİYODİK MUAYENELER

İşe Giriş Muayenesi

İş yeri hekiminin işe giriş muayenesinde çalışanın sağlığının başta olmak üzere, fiziki özelliklerinin ve yeteneklerinin başvurduğu işe  uygun olup olmadığının saptanması amacıyla yaptığı muayenedir.

Çalışanda bir hastalık saptanırsa tedavi için gerekli sağlık kuruluşlarına yönlendirir. Hastalığına göre uygun bir işe yerleştirilmesine yardımcı olur.

İşçi adayına muayene sırasında sağlık eğitimi verilmesi sağlanır. Muayene sonuçlarını kayıt altına alınarak işçinin periyodik muayenelerinde kullanmak, araştırma yapmak ve gereğinde hukuki amaçlar için kullanılabilir.

Tüm bu muayene ve incelemelerden sonra iş yeri hekimi tarafından işçiye o iş yerinde çalışmaya uygun olduğuna dair bir belge düzenlenir.

Verilen belge işçinin yalnızca o iş yerinde ve belirlenmiş iş için çalışmaya uygun olduğunu göstermektedir. Başka bir iş yerine ya da aynı işte başka bir iş için başvuracaksa belgenin yenilenmesi gerekir.

İşe Dönüş Muayenesi

Hastalık ya da sağlık izni (istirahat) nedeniyle işinden belli bir süre uzak kalan kişilerin işe başlamadan önce yapılan muayenedir.

Meslek hastalığı ve iş kazası sonrası alınan istirahatler, gebelik ve doğum izinleri bu kapsamda değerlendirilir.

İstirahat sonunda hastanın durumu değerlendirilir ve işe başlamaya ya da başlarsa önceki işine uygun olup olmadığı değerlendirilir.

Değerlendirmede, tam muayene, gerekli/ilgili laboratuvar incelemeleri yapılarak son hâliyle işçinin işe başlayıp, başlayamayacağına karar verilir, gerekirse işçinin çalışma saatinde, yerinde değişiklik yapılır.

Periyodik Muayene (Aralıklı Kontrol Muayenesi)

İş yerinde alınan tüm önlemlere rağmen, işçinin sağlığında olabilecek bir bozulmayı erken saptamak için yapılan muayenelerdir. Amacı erken tanı-ikincil korumadır. Hangi sıklıkta ve nasıl yapılacağı çalışılan iş koluna göre değişmektedir.

Çok tehlikeli işlerde yılda bir, tehlikeli işlerde 3 yılda bir, az tehlikeli işlerde 5 yılda bir yapılır. Ancak bu süreler muayene yapılması gereken en geç sürelerdir, ihtiyaç duyulduğunda daha erken yapılması da gerekebilir.

Periyodik muayene işçinin sağlığında işe bağlı ortaya çıkabilecek hastalıkların yanı sıra, kronik hastalıkların da erken tanısını sağlayabilmektedir.

İşe Giriş/ İşe Dönüş/Periyodik Muayene Formu

İşe Giriş/ İşe Dönüş/Periyodik Muayene Formu için Tıklayınız…

DSP Çalışma Süresi Hesaplama

İş yeri hemşiresi süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri” adlı 19. maddesine göre yapılır.

MADDE 19 – (1) Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan iş yerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika,

b) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan iş yerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika,

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika,

(2) Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği iş yerlerinde, iş yeri hemşiresi görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu iş yerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.