x

İş Yeri Hekimi

 

6331 Sayılı Yasa ile Meslek hastalığının meydana gelmesi, vücut bütünlüğünü bozacak bir iş kazası ve hatta en kötü sonuçlanabilecek olan işçi ölümünün önüne geçilebilmesi için iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

osgb hizmeti

İş Yeri Hekiminin Görevleri

İş yeri hekimi, sağlık ve güvenlik arasındaki bağı oluşturan bir köprü özelliğindedir.

  • Öncelikli görevleri mevcut iş yerindeki sağlık gözetimini sağlamak, işçilere ve işverene yol göstermektir.
  • Çalışanların sağlık geçmişinin incelenmesinin yanında işe giriş muayenesi, işe dönüş muayenesi ve periyodik muayeneleri düzenli bir şekilde yapmak iş yeri hekiminin ana görevleri arasındadır.
  • Çalışma ortamına ait herhangi bir tasarım eksikliği var ise bu konuda yöneticiyi bilgilendirmek iş yeri hekiminin görevidir.
  • Hekim; çalışmalar gerçekleştirilirken personelin kullanacağı koruyucuların seçilmesi, çalışanların sağlık durumlarının incelenmesi ve gözetiminin gerçekleştirilmesi, yapılan iş sebebiyle oluşabilecek stres faktörlerini araştırmak ve çalışanları bundan korumak için gerekli etkinlikleri gerçekleştirir.
  • Çalışanların fiziksel ve psikolojik kapasitelerini tartarak iş ile uyumları hakkında yetkiliye danışmanlık yapmalıdır
  • Meydana gelmiş olan meslek hastalıklarının kayıtlarının tutulması, herhangi bir kazaya sebebiyet vermediği halde bu riski taşıyan durumların tespit edilip listelenmesi durumları mutlaka hekim tarafından yazılı olarak işverene aktarılmalıdır.
  • Gebelik durumunda olan, önceden iş kazası geçirmiş, 18 yaşından küçük olan gibi özel durumlara sahip çalışanların takibi yakından yapılıp koruma altına alınmalıdır ve bu durum risk analizinde hekimin gözetimiyle incelenmelidir.
  • Belirlenen tehlike sınıflarına göre yapılacak muayeneler az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç 5 yılda bir, tehlikeli sınıftakilerde en geç 3 yılda bir ve çok tehlikeli iş yerlerinde en geç yılda  kez olmak üzere gerçekleştirilmelidir.

İŞ YERİ HEKİMİ RAPOR ÇEŞİTLERİ

İşe Giriş Raporu ( Muayenesi)

İş yeri hekiminin işe giriş muayenesinde çalışanın sağlığının başta olmak üzere, fiziki özelliklerinin başvurduğu işe  uygun olup olmadığının saptanması amacıyla yaptığı muayenedir. İş Yeri Hekimi raporu olarakta adlandırılmaktadır.

Çalışanda bir hastalık saptanırsa yada gerekli tetkiklere ihtiyaç duyulursa hastaneye yönlendirilir.

Hastalığına göre uygun bir işe yerleştirilmesine yardımcı olur.

İşçi adayına muayene sırasında sağlık eğitimi verilmesi sağlanır. Muayene sonuçlarını kayıt altına alınarak işçinin periyodik muayenelerinde kullanmak, araştırma yapmak ve gereğinde hukuki amaçlar için kullanılabilir.

Tüm bu muayene ve incelemelerden sonra iş yeri hekimi tarafından işçiye o iş yerinde çalışmaya uygun olduğuna dair bir iş yeri hekimi raporu düzenlenir.

Verilen belge işçinin yalnızca o iş yerinde ve belirlenmiş iş için çalışmaya uygun olduğunu göstermektedir. Başka bir iş yerine ya da aynı işte başka bir iş için başvuracaksa belgenin yenilenmesi gerekir.

İşe giriş raporu ülkemiz ve yurt dışında çalışacak tüm işçiler için geçerli olmaktadır.

İşe Dönüş Raporu (Muayenesi)

Hastalık ya da sağlık izni (istirahat) nedeniyle işinden belli bir süre uzak kalan kişilerin işe başlamadan önce yapılan muayenedir.

Meslek hastalığı ve iş kazası sonrası alınan istirahatler, gebelik ve doğum izinleri bu kapsamda değerlendirilir.

İstirahat sonunda hastanın durumu değerlendirilir ve işe başlamaya ya da başlarsa önceki işine uygun olup olmadığı değerlendirilir.

Değerlendirmede son haliyle işçinin işe başlayıp, başlayamayacağına karar verilir, gerekirse işçinin çalışma saatinde, yerinde değişiklik yapılır.

Periyodik Muayene (Aralıklı Kontrol Muayenesi)

İş yerinde alınan tüm önlemlere rağmen, işçinin sağlığında olabilecek bir bozulmayı erken saptamak için yapılan muayenelerdir. Amacı erken tanı-ikincil korumadır. Hangi sıklıkta ve nasıl yapılacağı çalışılan iş koluna göre değişmektedir.

Çok tehlikeli işlerde yılda bir, tehlikeli işlerde 3 yılda bir, az tehlikeli işlerde 5 yılda bir yapılır. Ancak bu süreler muayene yapılması gereken en geç sürelerdir, ihtiyaç duyulduğunda daha erken yapılması da gerekebilir.

Periyodik muayene işçinin sağlığında işe bağlı ortaya çıkabilecek hastalıkların yanı sıra, kronik hastalıkların da erken tanısını sağlayabilmektedir.

İşe Giriş/ İşe Dönüş/Periyodik Muayene Formu

İşe Giriş/ İşe Dönüş/Periyodik Muayene Formu için Tıklayınız…

Detay Osgb olarak, Trabzon iş yeri hekimi, Ordu iş yeri hekimi, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Samsun, Tokat, Sivas illerinde iş yeri hekimi hizmeti kapsamında işe giriş raporu (işe giriş muayenesi) düzenlemekle yetkilidir.

İŞ YERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN

GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İlk Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.07.2013/28713 ‘dir daha sonraları revizeler yapılarak yayınlanmıştır.

MADDE 12 –

(1) İş yeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar;

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika,

b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika,

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika,

görev yaparlar.