x

İş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Teftişinde Kontrol Edilecek Hususlar Yayımlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yürütülen teftişler kapsamında iş yerleri tarafından Müfettişliğe sunulmak üzere hazırlanması gereken evraklar ve yapılması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Detay OSGB olarak halihazırda hizmet verdiğimiz tüm müşterilerimizin “iş sağlığı ve güvenliği teftişleri” ve  İSG denetimlerine önceden hazırlıklı olmalarına yardımcı oluyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Teftişlerinde Kontrol Edilecek Hususlar

 1. İş yerinin tehlike sınıfının ne olduğu, iş yerinde kadın çalışan sayısı, erkek çalışan sayısı, stajyer ve çırak sayısı belirtilmek üzere toplam çalışan sayısını gösterir evrakların hazırlanması.
 2. İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve tehlike sınıfı ile çalışan sayısı bakımından iş yeri için zorunlu ise diğer sağlık personeline (iş yeri hemşiresi) ilişkin görevlendirme yazıları,
 3. Risk değerlendirmesi, Acil Durum Eylem Planı ve Acil Durum Ekiplerinin imzalı listeleri, (Risk değerlendirmesinde ve acil durum eylem planında hazırlayan ekibin tam olması ve her sayfada imzaların isimlerle birlikte eksiksiz olması gerekmektedir.)
 4. Çalışan temsilcisi görevlendirme ya da seçim yazısı,
 5. İş sağlığı ve güvenliği kurulu son toplantı tutanağı, (Tehlike sınıfına göre kurulun son toplantı tutanağının tarihi geçmemiş olmalıdır. Kurul tutanağı iş yerinin tehlike sınıfına göre eski tarihli olmamalıdır.)
 6. İş yerinde çalışanlara risklere göre verilmesi gereken kişisel koruyucu donanım zimmet tutanaklarının hazırlanması (Çalışanların ve teslim edenlerin imzası bulunmalıdır.)
 7. İş Ekipmanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Teftişleri;

– İşyerinde kullanılan iş ekipmanları ve tezgahların listesinin hazırlanması,

– İş ekipmanlarındaki mekanik ve elektronik koruyucu tertibatların (ışın bariyeri, alan tarayıcı sensörler, fotosel, switch, eş zaman röleli çift el butonu, koruyucu kapak-ızgara, tezgahların bulunduğu alanlarda koruyucu paravan v.b.) yapılması,

– İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrol Raporlarının Hazırlanması, Raporlarda belirtilen olumsuz durumların giderilerek yeniden raporların alınmasının sağlanması,

– İş ekipmanlarının üzerlerine çalışma talimatlarının asılması,

– İş ekipmanlarının düzenli bakım defterlerinin ekipmanın olduğu yerde bulundurulması,

– İş ekipmanına özel risklerin değerlendirilerek ekipman üzerinde gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması,

– Basınçlı kapların (buhar kazanı, kompresör, hidrofor vb.) periyodik kontrollerinin yapılarak uygunluk belgelerinin alınması,

 1. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Teftişleri

– Kimyasal maddelerin sınıflandırılarak kullanım koşullarının belirlenmesi,

– Kullanılan kimyasal maddelerin listesinin hazırlanması,

– Kullanılan Kimyasal maddelere özel nitelikte MSDS (Malzeme güvenlik bilgi formlarının) formlarının oluşturularak hem depolama alanına hem kullanım alanına asılmasının sağlanması,

– Kimyasal maddelerle çalışma durumu varsa kimyasalın dolum boşaltım ve kullanım alanına göz ve vücut duşlarının yapılmasının sağlanması,

– Kimyasal Maddelerin çalışma alanının dışında kapalı olacak nitelikte depolanmasının sağlanması,

– Parlayıcı ve patlayıcı nitelikte olan ve solunması tehlikeli olan kimyasalların bulunduğu alana kimyasala özel gaz algılama dedektörünün takılarak, uygun çalıştığını gösterir nitelikte raporların hazırlanması,

– Kimyasala özel dolum ve boşaltım talimatlarının hazırlanarak kullanılacağı bölgeye asılmasının sağlanması,

– İşyerinde kullanılan kimyasalların özel niteliklerinin değerlendirilerek konu ile ilgili tedbirlerin alınmasının sağlanması,

– İşyerinde çıkan zararlı gazları bertaraf etmek için havalandırma tertibatının kurularak uygun çalıştığını gösterir periydik kontrol raporunun hazırlanması,

 1. Yangın, Parlama, Patlama ile İlgili İş Sağlığı ve Güvenliği Teftişleri;

– Yanıcı malzemelerin bulunduğu alanlarda ve işyerinin genelinde yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulmasının sağlanması, (işyeri özeline göre hidrant sistemler, yangın söndürme tüpleri, sprinkler sistemleri v.b.)

– Yangın söndürme sistemleri ve yangın söndürme cihazlarının doğru çalıştığını gösterir nitelikte periyodik kontrol raporlarının alınmasının sağlanması,

– İşyerinin genelinde ve çalışma alanında yangın algılama dedektörlerinin takılarak doğru çalıştığını gösterir nitelikte periyodik kontrol raporlarının alınmasının sağlanması,

– Elektrik tesisatının uygun olduğunu gösterir periyodik kontrol raporunun hazırlanması,

– Elektrik panolarına kaçak akım rölesi takılmasının sağlanması,

– Parlayıcı/ patlayıcı malzeme bulunduran işyerleri için Patlamadan Korunma Dokümanı’nın hazırlanması,

 1. COVİD-19 ile İlgili İş Sağlığı ve Güvenliği Teftişleri;

– Eğer işyerinde İSG Kurulu var ise; kurulda Covid-19 salgınına ilişkin alınan kararlar çerçevesinde uygulanacak tedbirlerin belirlenmesi,

– Risk değerlendirmesi ve acil durum planında Covid-19 salgınının olumsuz etkilerine ilişkin bölümler, (Risk değerlendirmesinde ve acil durum eylem planında hazırlayan ekibin tam olması ve her sayfada imzaların isimlerle birlikte eksiksiz olması gerekmektedir.)

– Covid-19 salgınının etkilerini azaltmak için gerekli kişisel koruyucuların (maske vb.) yeterli miktarda sağlanması, (Çalışanların ve teslim edenlerin imzası bulunmalıdır. Kişisel koruyucu donanımlara ait zimmet tutanakları tutulmalıdır. Maskelerin çalışanlara kullandırılması sağlanmalıdır. Bunu kanıtlar nitelikte video ve fotoğraflar çekilerek hazırlanmalıdır.)

– İşyerinde sosyal mesafeye uyulması, (Bunu kanıtlar nitelikte video ve fotoğraflar çekilerek hazırlanmalıdır.)

– İş yerinde çalışma ortamında kolay ulaşılabilir nitelikte muhtelif yerlere dezenfektan konulmasının sağlanması.

– Dezenfektanların bulunduğu yerleri gösteren nitelikte video ve fotoğraflar çekilerek hazırlanmalıdır.

– İşyerinde yeterli hijyen şartlarının sağlanması ve temizlik takip çizelgelerinin hazırlanması, (Gün içerisinde sık sık temizlik yapıldığını kanıtlar nitelikte video ve fotoğraflar çekilerek hazırlanmalıdır.)

– İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik’in

9-2(a-1, a-5) (İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak.

Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere iş yeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak.

9-2(c-8) (Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak.) hükümleri kapsamında işyerinde yapılan çalışmalar,

– İşyerinde Covid-19 vakasına rastlanmış olması durumunda işveren tarafından yapılan faaliyetlerin dokümantasyonu,

– İşyerinde Sağlık Bakanlığı’nın 14.08.2020 tarihli Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan; Covid-19 Önlemleri Rehberi  ile Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan Covid-19 Kontrol Listeleri internet sitelerinde yer alan rehberler ve kontrol listeleri incelenmelidir.

 1. İşyeri içerisinde yüksekten düşme riski barındıran alanlar için gerekli toplu koruma tedbirlerinin alınması, sağlanmalıdır.

ÖNEMLİ NOT:  İş yerinde teftişte tespit edilen noksan hususların işverence giderilmemesi durumunda 6331 Sayılı Kanun gereği işyerine İdari Para Cezası uygulanacaktır.  

Detay OSGB Trabzon/Ordu; İş Sağlığı Güvenliği Teftişleri ve İSG Denetimlerine Her zaman Hazırlıklı Olmanıza Destek Olur.

Benzer Konular